Faoi Rialacháin RFC (Rochtain na gComhphobal Eorpach ar Fhaisnéis maidir leis na Rialacháin Chomhshaoil 2007 go 2018), tá sé de cheart agat faisnéis chomhshaoil áirithe a fháil ó údarás poiblí. Is féidir leat rochtain a fháil freisin ar fhaisnéis faoin gcomhshaol faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise (SF).

  Cuireann Rialacháin RFX dualgas freisin ar údaráis phoiblí a bheith réamhghníomhach maidir le faisnéis chomhshaoil a scaipeadh ar an bpobal agus iarrachtaí réasúnta a dhéanamh faisnéis faoin gcomhshaol a choinneáil agus í a bheith i bhfoirm atá inrochtana agus ar féidir í a atáirgeadh.

  Cén fhaisnéis is féidir liom a rochtain?

  Leis na Rialacháin RFC, is féidir leat rochtain a fháil ar fhaisnéis chomhshaoil arna táirgeadh ag údarás poiblí, a fhaigheann údarás poiblí agus a choimeádtar in áiteanna eile thar ceann an údaráis.

  Cuimsíonn faisnéis chomhshaoil faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:

  Staid eilimintí na timpeallachta, cosúil le haer agus atmaisféar, uisce, ithir, talamh, tírdhreach agus láithreáin nádúrtha lena n-áirítear bogaigh, limistéir chósta agus mara, éagsúlacht bhitheolaíoch agus a chomhpháirteanna, lena n-áirítear orgánaigh ghéinmhodhnaithe agus an idirghníomhaíocht i measc na n-eilimintí seo

  Fachtóirí, mar shampla substaintí, fuinneamh, torann, radaíocht nó dramhaíl, lena n-áirítear dramhaíl radaighníomhach, astaíochtaí, sceitheadh agus eisiúintí eile isteach sa chomhshaol, a dhéanann difear do ghnéithe an chomhshaoil nó ar dóigh dóibh difear a dhéanamh dóibh

  Bearta (lena n-áirítear bearta riaracháin) ar nós beartais, reachtaíocht, pleananna, cláir, comhaontuithe comhshaoil, agus gníomhaíochtaí a dhéanann difear do na heilimintí agus na tosca dá dtagraítear thuas chomh maith le bearta nó gníomhaíochtaí atá ceaptha chun na heilimintí sin a chosaint

  Anailísí agus toimhdí eacnamaíocha eile a úsáidtear le haghaidh na mbeart agus na ngníomhaíochtaí thuasluaite

  Staid shláinte agus sábháilteacht an duine, lena n-áirítear éilliú an tslabhra bia, nuair is ábhartha, coinníollacha shaol an duine, láithreáin chultúrtha agus struchtúir thógtha a d'fhéadfadh tionchar a bheith ag gnéithe na timpeallachta orthu

  Tuarascálacha ar chur i bhfeidhm na reachtaíochta comhshaoil.

  Ba cheart iarratais ar eolas a sheoladh chuig:

  Comhordaitheoir RFC,

  Rásaíocht Capall Éireann,

  Baile Máine,

  An Currach,

  Co. Chill Dara

  Guthán: (0)45 455 455

  Faics: (0)45 455 456

  Ríomhphost: [email protected]

  Conas a láimhseálfar m'iarratas?

  Freagróidh Rásaíocht Capall Éireann d'iarratas chomh luath agus is féidir, ar a dhéanaí laistigh de 1 mhí tar éis dó é a fháil.

  Má tá an t-iarratas casta nó má tá a thuilleadh faisnéise ag teastáil, scríobhfaidh Rásaíocht Capall Éireann chugat laistigh de mhí agus cuirfear in iúl duit na deacrachtaí le d'iarratas a phróiseáil. Tabharfar dáta duit faoina bhfreagrófaí tú, rud nach bhféadfaí bheith níos mó ná 2 mhí tar éis dó d'iarratas bunaidh a fháil.

  An féidir rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a dhiúltú dom?

  D'fhéadfaí rochtain ar roinnt cineálacha faisnéise a dhiúltú duit. Mar shampla, d'fhéadfaí faisnéis a dhiúltú duit faoi shuíomh speiceas i mbaol dá bhféadfaí an t-eolas seo a nochtadh an speiceas a chur i mbaol. D'fhéadfaí rochtain a dhiúltú duit freisin ar dhoiciméid dhréachta nó neamhiomlána, cumarsáid inmheánach (amhail ríomhphoist inmheánacha) nó ábhar atá íogair ó thaobh na tráchtála de.

  Diúltófar d'iarratas ar fhaisnéis a úsáideann na Rialacháin RFC má cheanglaítear an fhaisnéis a chur ar fáil faoi aon fhoráil reachtúil eile - mar shampla, i gcás ina gceanglaítear ar údarás pleanála an fhaisnéis a fhoilsiú nó comhad pleanála a chur ar fáil.

  Cad is féidir liom a dhéanamh má dhiúltaítear rochtain ar fhaisnéis dom?

  Tabharfaidh Rásaíocht Capall Éireann fógra duit faoi thoradh d'iarratais laistigh de 1 mhí. Mura bhfaigheann tú freagra laistigh den am seo is féidir leat glacadh leis gur diúltaíodh d'iarratas.

  Tá cúiseanna ann nuair is féidir rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a dhiúltú go dleathach duit. Má dhiúltaíonn Rásaíocht Capall Éireann d'iarratas ar fhaisnéis, áfach, nó murar dhéileáil sé le d'iarratas mar ba cheart, is féidir leat athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcinneadh a dhein an t-údarás poiblí.

  Má tá athbhreithniú inmheánach uait, ní mór duit é a iarraidh laistigh de 1 mhí ón gcinneadh a fháil.

  Achomhairc chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil (CFC)

  Mura bhfuil tú sásta le toradh an athbhreithnithe inmheánaigh is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil (CFC). Ní mór duit achomharc a dhéanamh laistigh de 1 mhí ón gcinneadh athbhreithnithe a fháil ón údarás poiblí. Is féidir leis an CFC an teorainn ama a leathnú má chreideann sé/sí go bhfuil sé réasúnta é sin a dhéanamh.

  Ní mór d'údaráis phoiblí cloí le cinntí an CFC agus más gá, is féidir leis an CFC iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt chun go seasfaí le cinneadh. Foilsítear cinntí an CFC ar ocei.gov.ie.

  Is féidir leat (nó aon duine eile go bhfuil tionchar ag cinneadh an CFC air) achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phointe dlí a thagann as an gcinneadh sin.

  Is féidir achomhairc a dhéanamh ar líne nó a sheoladh chuig:

  An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

  18 Sráid Líosain Íochtarach

  Baile Átha Cliath 2

  Éire

  D02 HE97

  Guthán: (01) 639 5689

  Ráta Íseal: 1890 253 238

  Faics: (01) 639 5674

  Leathanach baile: http://www.ocei.ie/

  Ríomhphost: [email protected]

  Rátaí

  Níl aon táille i gceist as iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoin gcomhshaol faoi Rialacháin RFC. D'fhéadfá an t-eolas a fháil gan táille, ach d'fhéadfadh táille a bheith i gceist chun na costais a bhaineann le faisnéis a thiomsú agus a chóipeáil a chur san áireamh.

  Seo a leanas rátaí na dtáillí seo:

  €20.95 san uair cuardaigh agus aisghabhála

  €0.04 an bhileog ar fhótachóip

  €0.51 ar dhiosca ríomhaire trí orlach go leith ina bhfuil cóipdhoiciméid

  €10.16 ar CD-ROM ina bhfuil doiciméid chóip

  €6.35 do radagrafaíocht (X-gha) ina bhfuil cóipdhoiciméid

  Níl aon táille ar athbhreithniú inmheánach ar chinneadh ó údarás poiblí. Má chinneann an t-athbhreithniú, áfach, gur chóir duit an fhaisnéis a d'iarr tú a fháil, d'fhéadfaí táille a ghearradh ort as fótachóipeáil srl.

  Cosnaíonn sé €50 achomharc a dhéanamh chuig an CFC, nó €15 má tá cárta leighis agat. Mura raibh tú i do pháirtí san iarratas bunaidh agus má tá tú ag déanamh achomhairc ar chinneadh eolas a scaoileadh a mheasann tú a ionchoiriú, is é €15 an táille.

  Tuilleadh eolais

  Tá freagracht bheartais uileghabhálach ar an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil as RFC in Éirinn. Féach dccae.gov.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Privacy